Regulamin warsztatów i zajęć ,,Uwaga! Rodzina” wraz z załącznikami.

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Zajęciach – należy przez to rozumieć spotkania o charakterze animacyjnym nie tworzące zamkniętego cyklu spotkań,

b) Warsztatach – należy przez to rozumieć spotkania o charakterze animacyjnym tworzące zamknięty cykl spotkań.

c) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę Uczestników zajęć,

d) Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, która będzie uczestniczyła wraz z Uczestnikiem w zajęciach i warsztatach (rodzic bądź opiekun prawny),

e) Prowadzący – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą bądź współprowadzącą zajęcia i warsztaty.

f) Zajęciach Pokazowe – należy przez to rozumieć jednorazowe, pierwsze i o obniżonej cenie uczestnictwo w Zajęciach Uwaga! Rodzina.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz z siedzibą w Szczecinie (NIP:7422238650) (dalej: Organizator), która prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zajęcia i warsztaty są prowadzone przez prowadzącego.

3. Na zajęcia i warsztaty przyjmowane są wcześniejsze zapisy. W Zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy wraz z Opiekunami

4. Zapisując dziecko na zajęcia i warsztaty Opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. Pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania zajęć i warsztatów oraz po ich zakończeniu ponoszą Opiekunowie.

5. Prowadzący zajęcia, nie odpowiada za kontuzje, ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników i Opiekunów podczas zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do jego zaleceń.

6. Warunkiem udziału w zajęciach i warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami przez Opiekuna Uczestnika oraz terminowe opłacenie należności.

7. Opiekun powinien zapewnić dziecku: lekki i wygodny strój oraz obuwie na zmianę, lub antypoślizgowe skarpety. Dopuszcza się również , by podczas zajęć uczestnicy i Opiekunowie uczestniczyli na boso z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

8. Uczestnik oraz Opiekun zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do poleceń wydawanych przez prowadzących w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia i warsztaty.

9. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia sali, w której odbywają się Zajęcia i Warsztaty należy niezwłocznie poinformować prowadzącego.

10. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach i Warsztatach jest adnotacja o obecności uczestnika sporządzona przez prowadzącego na wcześniej przygotowanej liście uczestników, tuż po wejściu na salę.

11. Minimalną liczbę uczestników zajęć i warsztatów grupowych, niezbędną do rozpoczęcia wydarzenia dla danej grupy zajęciowej lub warsztatowej zawsze ustala Organizator, jednocześnie liczba uczestników każdorazowo nie może być mniejsza niż 6 osób łącznie, podczas jednego spotkania w formie Zajęć lub Warsztatów.

12. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć i warsztatów poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub warsztatowej.

13. W przypadku zebrania maksymalnej liczby osób na dane Zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.

14. Na sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy wraz z opiekunami oraz prowadzący.

15. Zabrania się udziału w Zajęciach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

1. Miejsce, terminy i czas trwania zajęć i warsztatów ustala Organizator.

2. Zajęcia i warsztaty odbywają się zgodnie z kalendarzem, uwzględniając dni wolne ustawowo od pracy.

3. Organizator ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania Zajęć i warsztatów bądź odwołać je, o czym poinformuje Uczestników na stronie www.uwagarodzina.pl oraz na profilu www.facebook.com/uwagarodzina.

IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za zajęcia i warsztaty ustala Organizator. Cennik zajęć i warsztatów dostępny jest na stronie www.uwagarodzina.pl

2. Opłaty za Zajęcia i warsztaty należy wnosić z góry najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym się rozpoczynają.

3. Opłaty są pobierane tylko w dwóch poniższych formach:

a) za pośrednictwem przelewu bankowego na konto: Nest Bank 89 1870 1045 2078 1067 8491 0001. W tytule przelewu powinien znaleźć się zapis czego dotyczy zapłata tj. zajęcia/warsztaty, data wydarzenia, ilość uczestników (dzieci) i ich imiona. W miarę możliwości zaleca się umieszczanie również nazwisk uczestników.

b) poprzez formularz zakupowy na stronie Sklepu internetowego www.rodzinazen.pl wybierając produkt odpowiadający terminowi, grupie wiekowej i lokalizacji.

4. Wniesiona opłata za Cykl Warsztatów nie podlega zwrotowi. Opłata za cały cykl Warsztatów obejmuje obniżoną cenę, dlatego nie ma możliwości zwrotu proporcjonalnej części tej opłaty w przypadku rezygnacji np. tydzień przed końcem opłaconego cyklu spotkań.

5. Opłata za Zajęcia i warsztaty obejmuje uczestnictwo w Zajęciach i warsztatach oraz możliwość korzystania z dostarczonych przez prowadzącego uczestnikom materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

6. Istnieje możliwość otrzymania faktury – chęć jej otrzymania należy zgłosić najpóźniej w momencie dokonywania opłaty za Zajęcia. Dokument zostanie wysłany na wskazany adres e-mail w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

V. NIEOBECNOŚCI

1. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach lub warsztatach należy zgłosić najpóźniej do 2 dni przed ich rozpoczęciem, z uwagi na konieczność poniesienia wydatków przez organizatora na materiały i akcesoria związane bezpośrednio z poprowadzeniem tych zajęć i warsztatów.

2. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności uczestnika na Zajęciach i warsztatach w terminie krótszym niż stanowi o tym pkt. 1 opłata poniesiona za nie, nie jest zwracana, możliwe jest uczestnictwo w innym terminie w ramach odrobienia nieobecności.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danych Zajęciach i warsztatach Opiekun, lub opiekunowie obowiązani są powiadomić o tym fakcie prowadzącego.

4. W przypadku zgłoszenia nieobecności związanej z chorobą, wyjazdem uczestnika i niemożności stawienia się na zajęcia lub warsztaty z ważnych przyczyn życiowych w miarę możliwości organizator może zaproponować termin, w którym możliwe będzie odrobienie zajęć lub warsztatów. Dopuszcza się możliwość zwrotu środków za opłacone wydarzenie w przypadku niemożności odrobienia zajęć wynikających na przykład z braku propozycji innego terminu Zajęć i Warsztatów przez Organizatora w odpowiedniej grupie wiekowej. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

VI. WYPOSAŻENIE SALI

1. Korzystanie z wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia i warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Opiekun.

3. Uczestnika oraz Opiekuna obowiązuje dbałość o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia i warsztaty.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Udział w Zajęciach Pokazowych jest odpłatny, cena pozostaje odpowiednio pomniejszona względem ceny regularnej zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.uwagarodzina.pl. Dotyczy to jednorazowego uczestnictwa dziecka w jednym wybranym terminie realizacji Zajęć! Uwaga Rodzina.

3. Każdorazowo udział w Zajęciach Pokazowych jest umożliwiany na każdych Zajęciach Uwaga! Rodzina w odpowiedniej grupie wiekowej.

4. Zajęcia Próbne dotyczą tylko i wyłącznie uczestnictwa w Zajęciach Uwaga! Rodzina. w grupach wiekowych 1-12 lat.

5. Przed Zajęciami i Warsztatami Opiekunowie powinni być zaznajomieni z regulaminem i załącznikami do regulaminu stanowiącymi o zasadach uczestnictwa w Zajęciach i Warsztatach Uwaga! Rodzina.

5. Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz, dalej zwany organizatorem, zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć oraz pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych zamieszczanych na stronie www.uwagarodzina.pl, www.rodzinazen.pl oraz na profilu www.facebook.com/uwagarodzina, na co każdy rodzic / opiekun Uczestnika zajęć i warsztatów wyraża zgodę uczestnicząc w zajęciach i warsztatach.

6. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Rodzina Zen Ewelina Zielenkiewicz – Ewelinę Zielenkiewicz.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.

Załącznik nr 1 – Zasady zabawy i pracy podczas Zajęć Uwaga! Rodzina dla grup wiekowych 1-4 lata
Załącznik nr 2 – Zasady zabawy i pracy podczas Zajęć Uwaga! Rodzina dla grup wiekowych 5-12 lat